example, category, and, terms

Họa Long Như Ảnh, Hỏa Phụng Liêu Nguyên